Warning: mysql_list_fields() [function.mysql-list-fields]: Unable to save MySQL query result in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 125

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 126
Wspó?praca

Wspó?praca

Kancelaria Prawna i Podatkowa mec. Bogumi?a Wasilewskiego proponuje nast?puj?ce modele ?wiadczenia us?ug prawnych lub   doradztwa podatkowego:

1. us?uga ci?g?a – rycza?towe wynagrodzenie miesi?czne,

2. us?uga ci?g?a – wynagrodzenie ustalane za ka?dy z miesi?cy oddzielnie wg stawek godzinowych i zaanga?owania w sprawy klienta,

3. us?uga jednorazowa – wynagrodzenie rycza?towe (za np. us?ug? rejestracji spó?ki prawa handlowego) lub wg stawek godzinowych (za np. us?ug? audytu prawno - podatkowego),

4. us?uga zast?pstwa procesowego – wynagrodzenie ustalane na podstawie stawek ,,urz?dowych”, tj. przepisów w sprawie op?at za czynno?ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa?stwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc? prawnego ustanowionego z urz?du; zasady i terminy p?atno?ci uzgadniane indywidualnie z klientem.

Realizacja: