Warning: mysql_list_fields() [function.mysql-list-fields]: Unable to save MySQL query result in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 125

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 126
Us?ugi Prawne

Us?ugi Prawne

Us?uga pomocy prawnej ?wiadczona jest w zakresie okre?lonym ustaw? o radcach prawnych, tj. polega w szczeglno?ci: udzielania porad prawnych, sporz?dzania opinii prawnych, wyst?powania przed s?dami i urz?dami.

Standardowo us?ugi prawnicze obejmuj?:

1. prawo handlowe i gospodarcze (prawo sp?ek, prawo upad?o?ciowe i naprawcze, cywilistyczne aspekty obrotu gospodarczego, prawo celne, prawo transportowe, prawo dewizowe, prawo antymonopolowe, prawo wekslowe), ze szczeglnym uwzgl?dnieniem przepisw prawa podatkowego,

2. prawo ochrony ?rodowiska (odpady, op?ata produktowa, odpady opakowaniowe),

3. prawo autorskie i w?asno?ci przemys?owej (autorskie prawa maj?tkowe, licencje, znaki towarowe),

4. prawo konsumenckie (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przepisy o cenach),

5. prawo administracyjne (gospodarowanie nieruchomo?ciami, prawo budowlane, zezwolenia i koncesje),

6. prawo ?ywno?ciowe (?ywno?? i ?ywienie, znakowanie ?ywno?ci, materia?y do kontaktu z ?ywno?ci?, towary paczkowane).

Realizacja: