Usługi Prawne

Usługa pomocy prawnej świadczona jest w zakresie określonym ustawą o radcach prawnych, tj. polega w szczególności: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, występowania przed sądami i urzędami.

Standardowo usługi prawnicze obejmują:

1. prawo handlowe i gospodarcze (prawo spółek, prawo upadłościowe i naprawcze, cywilistyczne aspekty obrotu gospodarczego, prawo celne, prawo transportowe, prawo dewizowe, prawo antymonopolowe, prawo wekslowe), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego,

2. prawo ochrony środowiska (odpady, opłata produktowa, odpady opakowaniowe),

3. prawo autorskie i własności przemysłowej (autorskie prawa majątkowe, licencje, znaki towarowe),

4. prawo konsumenckie (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przepisy o cenach),

5. prawo administracyjne (gospodarowanie nieruchomościami, prawo budowlane, zezwolenia i koncesje),

6. prawo żywnościowe (żywność i żywienie, znakowanie żywności, materiały do kontaktu z żywnością, towary paczkowane).

Realizacja: