Warning: mysql_list_fields() [function.mysql-list-fields]: Unable to save MySQL query result in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 125

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bwiwqaqt/www/class/class.db.php on line 126
Kancelaria Prawna i Podatkowa

     Kancelaria prawna i podatkowa Mec. Bogumi?a Wasilewskiego ?wiadczy us?ugi prawne i doradztwa podatkowego adresowane przede wszystkim do przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? we wszystkich dopuszczalnych formach prawnych.

     Kancelaria prawna i podatkowa specjalizuje si? w obs?udze przedsi?biorców od etapu planowania rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej, przez zak?adanie takiej dzia?alno?ci, obs?ug? bie??c? dzia?alno?ci gospodarczej, do jej zako?czenia.

     Kancelaria prawna i podatkowa posiada rozleg?e do?wiadczenie i wiedz? o ró?norodnych przedmiotach dzia?alno?ci gospodarczej, wykonywanej przez producentów, handlowców i us?ugodawców.

     Kancelaria prawna i podatkowa oferuje swoje us?ugi prawne i podatkowe w elastycznych formach, wygodnych dla klientów, tj. np.: obs?ugi bie??cej opartej na dy?urach w siedzibie klienta, spotka? dora?nych w zale?no?ci od potrzeby, us?ug prawnych lub podatkowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, rozwi?zywania wydzielonych problemów prawnych lub podatkowych, zast?pstwa w post?powaniach s?dowych lub administracyjnych.

     Klienci naszej Kancelarii prawnej i podatkowej obs?ugiwani s? przez do?wiadczonych prawników, posiadaj?cych wieloletnie, praktyczne do?wiadczenie w ?wiadczeniu us?ug prawnych lub podatkowych.

     Wspó?praca z nasz? Kancelari? prawn? i podatkow? zapewnia naszym klientom wysokiej klasy obs?ug? prawn? i podatkow?, opart? na praktycznych i optymalnych rozwi?zaniach prawnych i podatkowych.

     Kancelaria prawna i podatkowa oferuje swoim klientom kontakty do innych, wysokiej klasy specjalistów, tj. w szczególno?ci notariuszy, bieg?ych ksi?gowych, komorników, adwokatów, brokerów ubezpieczeniowych i innych.

     Klienci naszej Kancelarii prawnej i podatkowej s? obs?ugiwani w j?zykach polskim i angielskim.

Realizacja: